• Česky Česky
  • English English
  • Slovensky Slovensky
  • Česky Česky
  • English English
  • Slovensky Slovensky
Akce
Výprodej

plato ovál

30375
115,00 Kč

linie lara

50009
166,80 Kč

linie lara

50013
163,80 Kč

miska ks

50100
61,00 Kč 48,40 Kč

vařečka hnětací

80124
42,00 Kč 29,00 Kč

vařečka hnětací

80125
92,00 Kč 69,00 Kč

odměrka 2,5/3,5 cl

90859
79,00 Kč 59,00 Kč

dávkovač olej/ocet

92172
270,00 Kč 199,00 Kč

plato ovál

30375-M
Od 115,00 Kč

linie lara

50009-M
Od 163,80 Kč

miska ks

50100-M
Od 48,40 Kč

vařečka hnětací

80124-M
Od 29,00 Kč
Kontakty

SÍDLO
Petrohradská 401/12
101 00 Praha 10
Tel: +420 724 763 553
Tel: +420 605 121 744
E-mail: info@profi-hotel.cz
PONDĚLÍ-PÁTEK: 08:00-16:00

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Jeremenkova 9
742 42 Šenov u Nového Jičína
Tel: +420 724 763 553
Tel: +420 605 121 744
E-mail: info@profi-hotel.cz
PONDĚLÍ-PÁTEK: 08:00-16:00

SKLAD
Náměstí 7
507 58 Mlázovice
Tel: +420 733 217 487


PONDĚLÍ-PÁTEK: 08:00-17:00

MCH SERVIS s.r.o.
OC MAX Kubíčkova 8
635 00 Brno
Tel: +420 730 643 261

E-mail: chadt@mchservis.cz
PONDĚLÍ-PÁTEK: 08:00-16:00
B2B
Novinky

aroma prach

93649
162,00 Kč

aroma prach

93648
162,00 Kč

aroma prach

93647
162,00 Kč

aroma prach

93646
162,00 Kč

aroma prach

93646-M
Od 162,00 Kč

aroma piliny

93645
248,00 Kč

aroma piliny

93644
248,00 Kč

aroma piliny

93642
248,00 Kč

aroma piliny

93643
248,00 Kč

aroma piliny

93642-M
Od 248,00 Kč

koktejlová lžíce

93641
180,00 Kč

koktejlová lžíce

93641-M
Od 180,00 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě portálu www.cookoncept.cz

I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost ProHotel, spol. s r.o., IČ: 28983068, se sídlem Vřesovická 429/1, 155 21, Praha 5 - Zličín, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 157737, email: info@profi-hotel.cz (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.profi-hotel.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Pokud dojde k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a kupujícím - právnickou nebo fyzickou osobou, která při objednávce jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.   Odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje kupující, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění objednávky.

1.6.   Minimální hodnota objednávky učiněné v internetovém obchodě portálu www.cookoncept.cz musí být alespoň ve výši 1000 Kč bez DPH.

1.7.   Tyto obchodní podmínky jsou platné od 7. 3. 2018.

II.

Předmět smlouvy

2.1.   Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.   Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu portálu www.cookoncept.cz.

2.3.   Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Pokud bude ale i přesto předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.   Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží, které je uvedené v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.   Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit, jakmile se o nich dozví.

III.

Registrace kupujícího

3.1    Kupující si může na webových stránkách internetového obchodu www.cookoncept.cz vytvořit svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2    V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu www.cookoncept.cz a které při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující muset vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

3.3    Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu info@profi-hotel.cz.

IV.

Objednávka zboží

4.1    Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2    Objednávku může zákazník uskutečnit přímo v internetovém obchodě (vytvořením online objednávky) nebo e-mailem na adresu info@profi-hotel.cz.

4.3    Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do 9:00 následujícího dne po jejím odeslání prodávajícímu a to elektronicky na emailovou adresu info@profi-hotel.cz.

4.4.   Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do dvou pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

V.

Místo plnění

5.1.   Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci  (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu.

5.2.   Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

VI.

Cena a platba

6.1.   Cena objednaného zboží se řídí cenami uvedenými na webových stránkách internetového obchodu www.cookoncept.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb, změny cen v případě změny dodavatelských podmínek, změny peněžních kurzů nebo nárůstu inflace.V ceně zboží není zahrnuta cena za dopravu. Při objednávce zboží v hodnotě nad 5000 Kč bez DPH je dopravné zdarma.

6.2.   Kupní cena za dodávané zboží a náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny: úhradou dobírky v hotovosti řidiči dopravce při předání zboží, převodem částky na účet prodávajícího, platbou prostřednictvím platební karty přímo na eshopu prodávajícího, zaplacením částky v hotovosti při osobním převzetí zboží ve skladu prodávajícího nebo jiným způsobem, na kterém se domluví prodávající s kupujícím.

6.3. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.4. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.cookoncept.cz označeny jako akční nebo výprodejové, pak jsou tyto ceny platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.

Dodací lhůta

Prodávající a kupující se dohodnou na dodací lhůtě a místě dodání produktů při potvrzování objednávky. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí dohodnuté dodací lhůty jako přibližné a jejich nedodržení nelze považovat za závažné porušení smlouvy.

VIII.

Dodací podmínky

8.1.   Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím doručovatelské služby nebo bude předáno při osobním odběru ve skladu prodávajícího (Náměstí 7, 507 58 Mlázovice), případně jiným způsobem, pokud se na tom dohodnou smluvní strany.

IX.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

9.3. V případě, že Vám bude zásilka doručena poškozena, prosím, neprodleně nás kontaktujte, abychom mohli ihned řešit reklamaci u našeho spedičního partnera. Pokud reklamaci neuplatníte do 2 pracovních dnů po doručení, nebude na reklamaci brán zřetel.

X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.cookoncept.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu skladu podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané na dobírku.

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího nebo emailem na info@profi-hotel.cz. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

10.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do sedmi dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

10.7. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

XI.

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo mailem prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

11.3. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku 6, 12, 24 měsíců dle výrobce nebo dodavatele ode dne faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně nebo mailem. V reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

11.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

11.6. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

11.9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

12.4. Při platbě prostřednictvím platební karty zadává kupující informace týkající se platby přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a prodávajícímu pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití platební karty prodávajícím a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.  O  výsledku transakce je kupující informován e-mailem.